تازه ترین قیمت مسکن در نقاط مختلف تهرانروزنامه دنیای اقتصاد، جدول آخرین قیمت آپارتمان در تهران را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1687384/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86