تازه ترین قیمت نجومی آپارتمانهای زیر 50متر در تهرانمنبع: https://www.khabaronline.ir/news/1741944/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-50%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86