تامین زمین احداث ۲۵۰۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهر اردبیل

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تامین زمین به مساحت ۱۰۰۰هکتار جهت ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهر اردبیل خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3778414/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84