تامین زمین برای بیش از ۱۳۶ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن گفت: در اجرای این طرح تا کنون به ۱۳۶ هزار متقاضی برای ساخت مسکن زمین داده شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3815940/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: