تامین زمین رایگان برای ۲۰ هزار خانوار در قانون جوانی جمعیت


مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تامین زمین رایگان برای ۲۰ هزار خانواده در سراسر کشور بر اساس قانون جوانی جمعیت طی دو هفته اخیر خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4000069/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA