تامین زمین مسکن برای خانواده‌های شهدا و ایثارگرانمدیرکل راه و شهرسازی فارس مطرح کرد:

مدیرکل راه و شهرسازی فارس از شکل گیری کمیته‌ای در همه شهرستان‌ها با ریاست فرمانداران در راستای تسریع در فرآیند واگذاری زمین ویژه خانواده شهدا و ایثارگران خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3711588/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86