تامین زمین ۷۰ هزار واحد مسکونی در استان خوزستان

مدیر کل راه وشهرسازی استان خوزستان خبر داد:

مدیر کل راه وشهرسازی استان خوزستان گفت: زمین مسکونی برای ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در استان تامین شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3725939/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86