تامین ­زمین ۹ هزار واحد مسکونی برای کارگران ایران خودرو و رادیاتور ایران


مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از انعقاد تفاهم‌نامه‌های جداگانه با گروه‌های صنعتی ایران خودرو و رادیاتور ایران برای تامین مسکن کارگران و کارکنان ساکن استان البرز در قالب سیاست صنعت‌شهر‌ها خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3992845/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%C2%AD%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86