تامین ۲۵ هزار هکتار زمین از اراضی ملی استان برای نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی خبر داد:

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از تامین ۲۵ هزار هکتار زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد و گفت گفت: چهار هزار و ۵۰۰ هکتار زمین نیز در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و تخصیص داده شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3730019/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86