تاکید وزیر راه بر رفع ۸۸۷ نقطه حادثه خیز تا پایان دولت سیزدهم


بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح طرح‌های راهداری در استان‌ها گفت: کارویژه دولت جدی‌گرفتن نهضت رفع نقاط پرخطر و حادثه خیز است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5724335/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DB%B8%DB%B8%DB%B7-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85