تایید نقشه‌های تفکیکی الحاقی ۶۲ هکتار از اراضی شهر جاجرم

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت: در راستای طرح نهضت ملی مسکن، نقشه‌های تفکیکی الحاقی ۶۲ هکتار از اراضی جاجرم در جلسه کمیسیون ماده ۵ این شهرستان تایید شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3733571/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DB%B6%DB%B2-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%85