تایید نهایی بیش از ۱۱ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن شاهین‌شهر و میمه

رئیس اداره راه و شهرسازی شاهین شهر و میمه:

رئیس اداره راه و شهرسازی شاهین شهر و میمه با اشاره به تایید نهایی بیش از ۱۱ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن گفت: تامین و الحاق اراضی مورد نیاز این طرح در حال پیگیری است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3723577/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87