تبعات حوادث شغلی بر کارگران و محیط کار

تبعات حوادث شغلی بر کارگران و محیط کار

گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از بررسی روند وقوع حوادث شغلی در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که تعداد کل حوادث شغلی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲ هزار و ۸۴۰ مورد حادثه و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲ هزار و ۹۷۰ مورد بوده است اما در سال ۱۴۰۰ روند نزولی داشته و به ۹۲۵۱ مورد حادثه کاهش یافته است. همچنین در سال گذشته تعداد آسیب‌های شغلی برابر ۸۹۳۱ نفرـ حادثه گزارش شده که سهم مردان ۹۶.۷ درصد بوده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401080805200/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

وی از ظرفیتهای بالقوه سازمان بین المللی کار (ILO) در قالب مقاوله نامه‌های ایمنی و بهداشت کار به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در حوزه کاهش آسیب‌های شغلی و ارتقاء بهره وری نیروی کار نام برده و معتقد است: کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار مطابق با ماده ۹۳ قانون کار علاوه بر ایفای نقش عملیاتی در توانمندسازی نیروی کار و ارتقاء ضریب ایمنی کارگاه‌ها، در نهادینه کردن فرهنگ ایمنی تاثیرگذارند.

در همین راستا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به آثار و تبعات حوادث شغلی در کشور بر لزوم ارتقای ایمنی کارگاه‌ها تاکید دارد.

در حال حاضر کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار و ناظران درون کارگاه‌ها در ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی و  صنعتی کشور تشکیل شده و فعال هستند.

به گفته رعیتی فرد، صیانت و حفظ نیروهای کار در حوزه ایمنی و بهداشت کار حایز اهمیت است و در زمینه پیشگیری از حوادث کار، شناخت کارگران از مخاطرات محیط کار، بالا بردن سطح آگاهی کارگران و برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت فنی و ایمنی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش ایسنا، موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه‌های مهم وزارت کار به شمار می‌رود و وزارت کار تاکید دارد که کاهش حوادث شغلی و حفظ و صیانت از نیروی کار باید از رویکردهای بازرسان کار باشد.

او می گوید: علیرغم سیاستگذاری‌های جدید و بازرسی‌های مستمر و انجام اقدامات راهبردی، حوادث ناشی از کار نسبت به سال قبل کاهش یافته است، با این حال هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث شغلی و آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن سنگین و جبران ناپذیر است.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آثار و تبعات حوادث شغلی در کشور بر لزوم ارتقای ایمنی کارگاه‌ها و بالا بردن سطح آگاهی و شناخت کارگران از مخاطرات محیط کار تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، برابر ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل های مربوطه در محیط کاری خود هستند.

برآوردهای جهانی حاکی از آن است که سالانه بیش از ۳۵۰ هزار مرگ و میر در محل کار و بیش از ۲۷۰ میلیون آسیب در محل کار رخ می دهد. آسیب‌های شغلی می‌توانند در اثر خطرات شغلی ناشی از کار اعم از فیزیکی، مواد شیمیایی یا زیست‌شناسی از قبیل دما، گزش حشرات، مواد شیمیایی خطرناک، پرتو و فرسودگی شغلی به وجود آیند.