تبیین ابلاغیه بسته جدید تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: سهم مشوق‌های شهرسازی ۷۰ درصد از سهم مشوق‌ها در حوزه بازآفرینی شهری است و انتظار از مسئولان شهری استان، اجرای کامل بسته جدید تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3754155/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

در نشست امروز مسئولان شهری استان تهران مطرح می‌شود: