تحقق وعده شهید جمهور/ راه آهن رشت- کاسپین افتتاح شد
رشت- راه آهن رشت- کاسپین از وعده های شهید جمهور امروز با حضور مقامات کشوری به بهره برداری رسید.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6142535/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF