تخصیص بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به طرح نهضت ملی مسکن

از ابتدای امسال

وزیر اقتصاد گفت: ذیل طرح نهضت ملی مسکن در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار مورد افتتاح حساب شده است و در این مدت بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی خود را تکمیل کرده‌اند، قرارداد منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3730585/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86