تخصیص ۲۵ درصد تسهیلات ارزان‌قیمت بخش مسکن به بافت فرسوده


مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام تخصیص ۲۵ درصد تسهیلات ارزان‌قیمت به بافت فرسوده گفت: تخفیف، حق مردم است و همه حقوق مردم در بازآفرینی‌های شهری باید رعایت شود و طبق قانون، دستگاه‌ها مکلف به همکاری هستند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4022224/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87