تردید جدی روزنامه حامی دولت از موفقیت دولت سیزدهم حتی در محقق شدن نیمی از وعده رئیسی برای احداث4میلیون مسکنالبته این موارد، زمانی میسر خواهد شد که شاهد تکانه‌های اقتصادی و سیاسی ناگهانی، اعم از داخلی و خارجی که همواره بر بازار مسکن نیز تأثیرگذارند، نباشیم.

23302


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1838513/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82