تشکیل کارگروه مشترک برای تفویض اختیارات اجرای‌ نهضت ملی مسکن به استانداران

استاندار تهران خبر داد؛

استاندار تهران از تصمیم وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای تشکیل کارگروه مشترک به منظور افزایش تقویض اختیارات استانداران در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3762090/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86