تصویب آئین نامه اجرایی طرح کلید به کلید در بافت فرسوده


مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: آئین نامه اجرایی طرح کلید به کلید در دولت مصوب و دستور العمل آن ابلاغ شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4053604/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87