تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در دولت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در دولت

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت:مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیئت دولت بررسی شد و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی کار تصویب شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5747300/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA