تصویب کلیات الحاق ۳۰ هکتار از اراضی ملی به محدوده شهر گرمه


مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از الحاق ۳۰ هکتار از اراضی ملی به محدوده شهر گرمه در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3746241/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87