تصویب ۵۰ طرح اقدام مشترک بازآفرینی به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان در استان همدان

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان مطرح کرد:

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از تصویب ۵۰ طرح اقدام مشترک با ارزش ریالی بیش از ۴۸۰ میلیارد تومان در ستاد بازآفرینی استان خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3770931/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%B5%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B4%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86