تعهد ۵ بانک برای تامین مالی ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن

معاون مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی گفت: ۵ بانک به تامین مالی ساخت یک میلیون و ۱۵۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن تعهد دارند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3739934/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%DB%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی اعلام کرد؛