تعهد ۵ بانک دولتی برای تامین مالی ساخت ۱۱۵۵۰۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن

وی تصریح کرد:متقاضیان میتوانند جهت استفاده از این تسهیلات به سامانه saman.mrud.ir مراجعه و بانک‌های اعلامی را به عنوان بانک عامل انتخاب کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3740109/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%DB%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

معاون مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی اعلام کرد:

آقای اسماعیل نژاد افزود: با پرداخت تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن ، سازندگان ومالکین شخصی متقاضی بهره مندی ازتسهیلات این طرح توسط بانک‌های مذکور امکان پذیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی گفت: با عنایت به امضای تفاهم نامه تامین مالی پروژه‌ای طرح نهضت ملی مسکن فی مابین وزارت راه و شهرسازی و مدیران عامل ۵ بانک دولتی شامل بانک ملی-صادرات-تجارت –سپه وملت مقرر شده است تا تامین مالی ۱۱۵۵۰۰۰ واحد مسکونی انجام، تا در اجرای این طرح تسریع گردد.

آقای اسماعیل نژاد گفت:با امضای تفاهم نامه تامین مالی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن بین وزارت راه و شهرسازی و مدیران عامل ۵ بانک دولتی، تامین مالی این طرح تسریع میگردد.

وی گفت: براین اساس مقرر شد تا بانک ملی ۱۵۰ هزار واحد-بانک صادرات ۵۰۰ هزار واحد-بانک تجارت ۲۰۰ هزار واحد-بانک سپه ۲۰۰ هزار واحد و بانک ملت برای تامین مالی ۱۰۵ هزار واحد مسکونی اقدام کنند.

معاون مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی گفت: با توجه به الزامات دولت وبانک مرکزی درخصوص اعطای تسهیلات از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، پیگیری این مهم دردستورکاروزارت متبوع قرارگرفته است.