تعیین حریم گسل کرج و شهر‌های واقع درشعاع ۳۰ کیلومتری آن

ابلاغ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

شورایعالی شهرسازی و معماری گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص تدقیق عرض حریم گسل‌های متداخل با کلانشهر کرج و تعیین پارامتر‌های مهندسی آن را استماع و تصویب کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3729910/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%DB%B3%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86