تلاش دولت برای کاهش هزینه‌های ساخت مسکن


سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت در این زمینه تا کنون ۵۰ هزار هکتار زمین رایگان را برای طرح نهضت ملی مسکن تامین کرده و همچنین به ۴۰۰ هزار متقاضی، زمین واگذار کرده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3999683/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86