تمام قطارهای باری دارای ترمز هستندعضو هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز تمام قطارهای باری شبکه راه آهن با ۱۰۰ درصد قابلیت ترمز سیر می‌کنند و حتی یک واگن بدون ترمز نیز وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، محمد هادی ضیایی مهر در مراسم افتتاح  ۵۵۸ دستگاه ناوگان تولید داخل نو و بازسازی شده به شبکه ریلی با بیان اینکه اقدامات خوبی در دولت سیزدهم در امر توسعه ناوگان شکل گرفته است، اظهار کرد: در طی چند مرحله در دولت سیزدهم ۴۲۶۰ دستگاه ناوگان ریلی به شبکه کشور افزوده شد و در اختیار حوزه‌های باری و مسافری قرار گرفت.

وی افزود: تمام این ناوگان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل گرفته و تماماً نیز توسط تولیدکنندگان داخلی تولید و نوسازی شده است.

عضو هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی از اقدامات شرکت راه آهن در دولت سیزدهم گفت: یکی از این اقدامات ممنوعیت تردد واگن‌های فاقد ترمز در قطارهای باری بود. از حدود ۲۰ سال پیش تا نیمه دوم سال گذشته حدود ۹۰۰۰ دستگاه ناوگان یعنی ۳۰ درصد واگن های باری شبکه ریلی بدون ترمز در شبکه سیر می‌کرد که باعث کاهش ایمنی سیر قطارها، مطمئن نبودن راهبر قطار برای ترمز مناسب، ایجاد شوک به واگن قطار، آسیب به خط ناوگان و خروج ناوگان از خط می شد.

وی تصریح کرد: امروز اما تمام قطارهای باری شبکه راه آهن با ۱۰۰ قابلیت ترمز سیر می‌کنند و حتی یک واگن بدون ترمز نیز وجود ندارد. در قطارهای مسافری نیز با توجه به اهمیت ایمنی پیش‌تر این اقدام انجام شده بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403040603708/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF