توافق نهاد‌های حمایتی استان گلستان برای پرداخت وجه اولیه مسکن متقاضیان تحت پوشش

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان گفت: بر اساس توافقاتی که با مدیران کل کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی استان امضا شد، این دو نهاد وجه اولیه متقاضیان مشمول طرح مسکن نهضت ملی را پرداخت می‌کنند


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3745479/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خبر داد: