تورم ماهانه در بخش مسکن در آذر ماه چه قدر بوده است؟

گفتنی است، در آبان ماه تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٥ درصد بوده است. تورم ماهانه آبان ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ٥.١ واحد درصد افزایش داشته است.

بررسی نرخ تورم آذر۱۴۰۱

نرخ تورم در آذر ماه نسبت به ماه قبل افرایش نسبی داشته است.نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ۲.۴ واحد درصدی به ۶۵.۳ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۰ واحد درصدی به ۳۸.۹ درصد رسیده است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه آذر ۱۴۰۱ به ۱.۹ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» صفر درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۳ درصد بوده است.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان دهنده افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در آذر۱۴۰۱ است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۷.۹ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۱.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل.۰۹ واحد درصد کاهش داشته است.

وضعیت نرخ تورم ماهانه در ایران

بررسی گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم ماهانه مسکن در کشور در آذر ماه ۲.۸ درصد شده است.
نگاهی به جزئیات گزارش تورم در آذر ماه نشان می‌دهد قیمت مسکن و اجاره بها در آذرماه نسبت به ماه قبل حدود ۲.۸ درصد افزایش یافته است. نکته جالب توجه اینکه در آبان ماه تورم مسکن در کشور حدود ۳.۷ بود. بر این اساس تورم ماهانه کشوری در آذرماه حدودیک درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۲.۱ درصد و ۱.۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری بدون تغییر و برای خانوارهای روستایی ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

۲۱۷ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1710398/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بیشتر بخوانید: