توسعه نقشه راه و مشارکت بلندمدت با وزارت راه و شهرسازی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی همچنین با ابراز خرسندی از مرحله نهایی تصویب دو پروژه پیشنهادی در جمهوری اسلامی ایران، اشتیاق خود را نسبت به همکاری‌های بیشتر و نزدیک تر اعلام کرد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5665701/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، میمونا محد شریف معاون دبیرکل و دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد طی پیامی نسبت به توسعه نقشه راه، برنامه کشوری و مشارکت بلندمدت با وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرد.

محد شریف ضمن تبریک انتصاب مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، بر تقویت همکاری‌های موجود و بهره مندی بیشتر از منابع فنی و مالی تأکید کرد.

معاون دبیرکل و دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد با اعلام حمایت از وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، اجرای پروژه مشترک” پشتیبانی اضطراری از بیمارستان‌ها و سکونت‌گاه های ایمن‌تر” را ضروری دانست.