تکمیل طرح ثمین دو با ۵۸۴ واحد در غرب شهر زنجان تا پایان سال آینده

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان مطرح کرد:

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: تا پایان سال آینده همه واحد‌های نهضت ملی مسکن در غرب شهر زنجان تحویل متقاضیان خواهد شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3778526/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AB%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DB%B5%DB%B8%DB%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87