تکمیل واحدهای ناتمام مسکن مهر تا پایان تابستان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا جعفری گفت: پارسال بالغ بر ۳۰ هزار واحد مسکونی باقیمانده مسکن مهر تکمیل و تحویل متقاضیان شد.
مدیر عامل شرکت عمران شهر‌های جدید افزود: در هشتگرد بالغ بر ۳ هزار و پانصد واحد افتتاح کردیم و ۲ هزار و پانصد واحد را در پرند آماده تحویل به متقاضیان داریم. در مجموع در شهر گلبهار و شهر‌های اقماری ۱۰ هزار واحد مسکونی افتتاح شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3801174/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86