تکمیل واحد‌های نیمه کاره با تخصیص اعتبار صندوق ملی مسکن


مدیر عامل صندوق ملی مسکن گفت: ۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق به تکمیل واحد‌های مسکن نیمه کاره اختصاص یافت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4063002/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86