ثبت نام بیش از ۲۵ هزار متقاضی مجرد گلستانی در طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان:

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از ثبت نام ۲۵ هزار متقاضی مجرد استان در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3739846/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86