ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان، گام اصلی تخصیص زمین به متقاضیان جوانی جمعیت

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خبر داد؛

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: اولین و مهم‌ترین مرحله ثبت نام در طرح حمایتی مسکن توسط متقاضیان جوانی جمعیت ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3734141/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA