جابجایی روزانه ۷ هزار زائر با قطار از مرز شلمچه به خرمشهر

استاندار خوزستان گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته با مسئولان راه آهن کشور برای انتقال زائران روزانه ۱۲رام قطار از خرمشهر به مقصد تهران، ۲رام قطار به مشهد، یک رام قطار به یزد و یک رام قطار به زاهدان حرکت خواهند کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3578021/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1