جدیدترین قیمت مسکن در غربی‌ترین محله تهران/ آپارتمان در تهرانسر متری چند؟

۱۳۸۱

۷۳ متر دوخواب ۴.۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۱ ۹۷متر دو خواب ۶.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۹۵

۸۹ متر دوخواب

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1740861/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1

۱۴۰۱

بیشتر بخوانید:

فهرست قیمت آپارتمان‌های مسکونی زیر ۱۰۰ متر محله تهرانسر در تهران به شرح زیر است.

متراژ قیمت سال ساخت
۷۳متر دوخواب ۴.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۱
۶۹ متر دو خواب ۴.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۱
۹۶ متر دو خواب ۶.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۹۶

۵.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۸متر دوخواب

۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰