جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف


وزیر اقتصاد از نهایی شدن جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4055091/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81