جزئیات برقراری خط منظم کشتیرانی بین ایران و ونزوئلا


توضیحات بیات معاون توسعه بازاریابی کشتیرانی ایران را در خصوص خط منظم کشتیرانی بین ایران و ونزوئلا مشاهده می‌کنید.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5724339/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7