جهش مردمی تولید در سایه ورود به بازارهای بین المللی
دولت باید با ایجاد صندوق‌هایی برای مردم بتواند نقدینگیشان را جمع‌آوری نموده و همچنین مدیریت این صندوق ها را نیز به خود مردم واگذار نماید و برای بهره‌وری و استفاده از نقدینگی این صندوق ها در صادرات محصولات دارای مزیت و ارزش بالای صادراتی سیاستگذاری انجام دهد.


منبع: https://www.isna.ir/news/1403022114968/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C