حجاب ربطی به پاکدامنی دارد یا ندارد؟

اینکه ما چگونه جامعه‌مان را عفیف کنیم، مسئله‌اش به وسیله حجاب حل نشده بلکه حجاب به عنوان نمایاننده زن عفیف قلمداد شده است. در حال حاضر در دنیا زنان فراوانی داریم که پوشش سر ندارند، جلباب، مقنعه یا چادر روی سرشان نیست، اما همین خانم‌ها عفیف هم هستند، یعنی آیا تمام زنان بی‌حجاب دنیا بی‌عفتند یا بی‌حیا هستند؟ قطعاً اینطور نیست.

23302


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1752934/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF