خانه‌های کدام مناطق تهران مشمول نوسازی می‌شوند؟


مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تشریح جزییات نوسازی خانه‌های مستقر در بافت‌های فرسوده، از دولت خواست به تعهد خود در قبال پرداخت وام های نوسازی عمل کند تا جریان تولید مسکن با اولویت بافتهای فرسوده متوقف نشود.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090201376/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF