در چه شرایطی مالکان خانه مسکونی از پرداخت مالیات معاف می شوند؟


فرارو نوشت:هر شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال که صاحب یک ملک مسکونی با دوره تملک حداقل ۲ سال باشد، معاف از مالیات بر عایدی سرمایه این ملک در هنگام فروش آن است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712187/%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF