دفترخانه ها برای ثبت نقل و انتقال املاک مسکونی خالی با بدهی مالیاتی مسئول هستند


کلیه نقل و انتقالات املاکی در کشور به صورت برخط است و اگر ملکی بدهی قطعی شده ناشی از املاک مسکونی خالی داشته باشد این بدهی به دفترخانه اسناد رسمی ارجاع می‌شود و تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود، اگر ثبت نقل و انتقالی انجام شود دفترخانه متضامنا در پرداخت مالیات مسئول خواهد بود. 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4060349/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF