دویست هزار واحد بافت فرسوده با حمایت دولت و شهرداری‌ها و اجرای مردم و سازندگان نوسازی می‌شود

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران:

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از برنامه این شرکت برای نوسازی ۲۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده با کمک دولت و شهرداری‌ها و نیز اجرای مردم خبر داد و تاکید کرد: رویکرد این شرکت در نوسازی بافت فرسوده همراهی و مشارکت توامان مردم، دولت و شهرداری هاست.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3818351/%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF