رتبه نخست استان فارس در تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن

استاندار فارس مطرح کرد:

استاندار فارس گفت این استان توانسته است رتبه نخست کشور در زمینه تامین زمین مورد نیاز را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به خود اختصاص دهد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3771256/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86