رفع تصرف اراضی ملی در شهرستان تربت حیدریه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی از رفع تصرف اراضی ملی در شهرستان تربت حیدریه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3732507/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84

فرمانده یگاه حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی؛