رفع تصرف اراضی ملی شرق استان سمنان به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال

سرپرست یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از رفع تصرف بیش از ۳۱ هزار و۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3730219/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84

سرپرست یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان خبر داد: