رفع تصرف از اراضی ملی در محدوده شهرک پیامبر اعظم بندرعباس

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد؛

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از رفع تصرف ۴ هزار و ۷۲۰ مترمربع زمین ملی و دولتی در محدوده شهرک پیامبر اعظم شهر بندرعباس خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3725327/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3